Management

Chairperson : Shri Shyam Mehendale

Vice Chairperson : Dr.Smt. Kavita Kareer & Smt. Nirmala Lahoti

Secretary : Shri Arvind Herlekar

Joint Secretary : Smt. Nivedita Gogte

Treasurer : Shri Sachin Abhyankar

Members :

Smt. Vibha Bokey

Smt. Amala Pathak

Shri Vikas Kakatkar

Shri Jayant Shaligram

Shri Ravindra Sudame